Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

CELE I ZADANIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O.

1.   Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. utworzony jest w celu prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu UDL.
2.   Podstawowym celem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej na terenie jego działania oraz osobom
      spoza podstawowego terenu działania.
3.   Do zadań Spółki należy w szczególności:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – świadczenia szpitalne,
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: specjalistyczne, rehabilitacji leczniczej, badania diagnostyczne oraz podstawowej opieki zdrowotnej,
3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze,
4) ratownictwo medyczne,
5) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia,
6) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
7) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, na podstawie odrębnych umów,
8) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący,
10) prowadzenie innej działalności zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki.

 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY SP. Z O.O. ORAZ ZAKRESY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.   Spółka prowadzi działalość leczniczą w rodzaju:

     1)  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne – w zakładzie leczniczym podmiotu: Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie;
     2)  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – w zakładzie leczniczym podmiotu: Zespole Zakładów i Poradni;
     3)  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – w zakładzie leczniczym podmiotu: Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

2.   Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne udzielane są w oddziałach szpitalnych, w następujących zakresach
      (dziedzinach medycyny):

      1)   anestezjologia i intensywna terapia
      2)   chirurgia dziecięca
      3)   chirurgia ogólna i chirurgia onkologiczna
      4)   choroby płuc
      5)   choroby wewnętrzne, diabetologia, geriatria i gastroenterologia
      6)   dermatologia i wenerologia
      7)   kardiologia i angiologia
      8)   medycyna ratunkowa
      9)   neonatologia
     10)  neurologia
     11)  okulistyka
     12)  ortopedia i traumatologia narządu ruchu
     13)  otorynolaryngologia
     14)  pediatria
     15)  położnictwo i ginekologia
     16)  urologia
     17)  onkologia
     18)  psychiatria                                                                                    

3.   Ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są w poradniach w następujących zakresach (dziedzinach medycyny):

1)   angiologii
2)   anestezjologii
3)   chirurgii dziecięcej
4)   chirurgii ogólnej
5)   chorób płuc
6)   dermatologii i wenerologii
7)   gastroenterologii
8)   kardiologii
9)   neonatologii
10)  neurologii
11)  okulistyki
12)  onkologii
13)  ortopedii i traumatologii narządu ruchu
14)  otorynolaryngologii
15)  uchylony
16)  psychiatrii
17)  urologii
18)  medycyna rodzinna (POZ)
19)  chorób wewnętrznych
20)  pediatrii     

4.   Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w Zakładzie Rehabilitacji.

5.   Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne diagnostyczne udzielane są:      
      1)   w zakładach diagnostycznych, w następujących zakresach:

      a)  diagnostyki laboratoryjnej (ZDL)                                                    

      b)  diagnostyki mikrobiologicznej (ZDM)                                                          

      c)  diagnostyki obrazowej (ZDO)                                                                     

      d)  patomorfologii                                                                               

             2)  w pracowniach diagnostycznych:

                  a) w zakresie kardiologii:

                      - pracownia ECHO

                      - pracownia testów wysiłkowych

                      - pracownia badań holterowskich

                      - pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów

                  b) w zakresie neurologii:

                      - pracownia badań neurofizjologicznych

                  c) w zakresie okulistyki:

                      - pracownia angiografii fluoresceinowej (AFL)

                      - pracownia laserowa

                  d) w zakresie przewodu pokarmowego:

                      - pracownia endoskopowa

                   e) w zakresie układu oddechowego:

                      -  pracownia bronchoskopii

                      -  pracownia spirometrii

       f)  w zakresie otolaryngologii:

         - gabinet badań audiologicznych

6.   Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego realizowane są przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, których dysponentem jest Spółka:

            1) Szpitalny Oddział Ratunkowy

            2) Zespoły Ratownictwa Medycznego – podstawowe i specjalistyczne oraz dyspozytorów – na bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego KP PSP w Wejherowie (CPR), z wykorzystaniem lądowiska Szpitala.

        7.   Świadczenia z zakresu stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne udzielane są w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

8.   Świadczenia profilaktyczne – realizowane w odniesieniu do każdego pacjenta jako integralny element realizowanych świadczeń, a w szczególności w oparciu o umowy na realizację określonych rodzajów badań lub programów profilaktycznych.

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:208
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-03-01 10:31:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-16 12:12:18