Biuletyn Informacji Publicznej

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy

Krystyna Gackowska-Ogórek

Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy Szpitala

 

Do zadań Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) przedkładanie Zarządowi Spółki propozycji dotyczących strategii finansowej;

2) nadzór nad przygotowaniem sprawozdawczości finansowej;

3) przygotowywanie budżetów, nadzór nad ich realizacją oraz raportowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami przyjętymi w Spółce;

4) współpraca z bankami i negocjowanie umów zgodnie z przyjętymi w Spółce procedurami;

5) controlling finansowy;

6) przygotowywanie analiz i prognoz wynikających z potrzeb Spółki;

7) kontrola przepływów finansowych;

8) monitorowanie i zarzadzanie płatnościami;

9) monitorowanie zagrożeń pod kątem oceny sytuacji finansowej Spółki (ocena ryzyka)

10) opiniowanie umów  zgodnie ze wskazanym zakresem;

11) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Spółki i podmiotami zewnętrznymi;

12) zarządzanie finansami Spółki w sposób optymalizujący płynność finansową;

13) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego oraz bieżący nadzór nad jego realizacją i przestrzeganiem;

14) przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia polityki finansowej Spółki;

15) koordynacja sprawozdawczości ekonomiczno – finansowej Spółki;

16) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, zgodnym z ustawą o rachunkowości prowadzeniem rachunkowości Spółki;

17) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po ich zaakceptowaniu przez Dyrektora Naczelnego;

18) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

19) dokonywanie w ramach kontroli funkcjonalnej analizy wykorzystania środków finansowych;

20) dokonywanie wstępnej, bieżącej i końcowej kontroli operacji gospodarczych i finansowych;

21) organizowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami kontroli finansowej;

22) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Naczelnego.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:212
Treść wprowadził(a): Karczewska Aleksandra, 2017-02-07 13:35:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-02-07 13:33:00